REGULAMIN PROMOCJI 

„Winix - dodatkowy filtr za 1 zł”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Promocji („Regulamin”) określa zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Promocji „Dodatkowy filtr za 1 zł!” („Promocja”). Uczestnik przystępując do Promocji potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.
 2. Organizatorem Promocji jest Most Wanted Products Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Zaułek Podlaski 58, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS 0000891867, NIP: 9662148812, REGON: 388531120 („Organizator”).
 3. Treść niniejszego Regulaminu Promocji jest dostępna w prowadzonym przez Organizatora sklepie internetowym pod adresem: www.mwp.biz.pl, a także do wglądu w siedzibie Organizatora. 
 4. Promocja realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.

§ 2

OGÓLNE ZASADY PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona w czasie trwania Promocji zakupu jednego z modeli urządzeń oczyszczających powietrze marki Vestfrost objętych Promocją („Produkty promocyjne”) w sklepie stacjonarnym lub internetowym pod adresem: www.mwp.biz.pl prowadzącym sprzedaż urządzeń oczyszczających powietrze marki Vestfrost, będącym Organizatorem niniejszej Promocji („Punkty sprzedaży”), po spełnieniu wszystkich warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikom, którzy dokonają zakupu jednego z urządzeń oczyszczającego powietrze model Zero Pro, Zero marki Winix i spełnią warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie, możliwości zakupu Zestawu filtrów do oczyszczaczy powietrza - Zestaw filtrów 1712-0093-01 (Zero Pro), Zestaw filtrów 115115 (Zero) marki Winix w cenie 1 zł brutto („Nagroda”).
 3. Produktem promocyjnym objętym niniejszą Promocją są urządzenia oczyszczające powietrze model Zero Pro, Zero marki Winix zakupione w sklepie internetowym www.mwp.biz.pl  prowadzonym przez Organizatora. 
 4. Czas trwania Promocji:
  Zakup Produktu promocyjnego - w sprzedaży internetowej Promocja obowiązuje od dnia 22 listopada 2021r. od godz. 06:00 do dnia 31 grudnia 2021r. do godz. 23:45. O czasie dokonania zakupu decyduje data i godzina złożenia zamówienia w systemie sprzedaży prowadzonym przez sklep internetowy;
 5. W Promocji mogą wziąć udział („Uczestnicy”):
  osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu Produktu promocyjnego w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujące zakupu Produktu promocyjnego na użytek własny z przeznaczeniem na prowadzoną działalność gospodarczą.
 6. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny. Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu udziału w Promocji.
 7. Informacje na temat Promocji udostępniane są na stronie internetowej sklepu pod adresem: www.mwp.biz.pl 

§ 3

UDZIAŁ W PROMOCJI

 1. Warunki uprawniające do udziału w Promocji są następujące i muszą zostać spełnione łącznie – dokonanie przez Uczestnika zakupu fabrycznie nowego Produktu promocyjnego wskazanego w §2 ust. 3 Regulaminu, wyłącznie w Punktach sprzedaży prowadzonych przez Organizatora Promocji, w okresie trwania Promocji określonym w §2 ust. 4 Regulaminu;
 2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Nagrody przyznanej w Promocji tylko i wyłącznie w Punkcie sprzedaży będącym Organizatorem niniejszej Promocji, w którym dokonał zakupu Produktu promocyjnego, w chwili jego dokonania. 
 3. Uczestnik jest uprawniony do wielokrotnego udziału w Promocji w okresie jej obowiązywania i skorzystania z Nagrody przy zakupie jednego z urządzeń do oczyszczania powietrza marki Winix model Zero Pro, Zero pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w powyższym ust. 1 Regulaminu. 
 4. Paragon lub faktura („Dowód zakupu”) potwierdzająca zakup Produktu promocyjnego może zostać wykorzystana w Promocji tylko jeden raz i uprawnia do ubiegania się o przyznanie jednej Nagrody z tytułu udziału w Promocji. 
 5. W przypadku dokonania zakupu Produktów promocyjnych w ilości większej niż jedna sztuka, zarejestrowanych na jednym Dowodzie zakupu, Uczestnikowi przysługuje proporcjonalnie odpowiednia ilość Nagród. 
 6. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z przyznanej Nagrody:
  po okazaniu oryginału Dowodu zakupu Produktu promocyjnego podczas zakupu jednego z urządzeń do oczyszczania powietrza marki Winix model Zero Pro, Zero w sklepie stacjonarnym,
  po dołączeniu skanu lub zdjęcia oryginału Dowodu zakupu Produktu promocyjnego podczas składania zamówienia na jedno z urządzeń do oczyszczania powietrza marki Winix model Zero Pro, Zero w sklepie internetowym.
 7. Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:
  nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
  załączony skan lub zdjęcie Dowodu zakupu będzie nieczytelne; lub
  zgłoszony Dowód zakupu będzie podrobiony lub nieoryginalny; lub
  Dowód zakupu będzie stwierdzał zakup Produktu promocyjnego poza czasem trwania Promocji; lub
  na przedstawiony Dowód zakupu Produktu promocyjnego wydano już Nagrodę w ramach Promocji; lub
  Uczestnik uniemożliwił Organizatorowi weryfikację Dowodu zakupu Produktu promocyjnego w okolicznościach określonych w Regulaminie, w tym w sytuacji, gdy przedstawiony Dowód zakupu Produktu promocyjnego jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
 8. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem zapisu poniższego ust. 9 Regulaminu. 
 9. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu promocyjnego zakupionego w czasie trwania Promocji, przy zakupie którego Uczestnikowi Promocji została przyznana Nagroda, z której Uczestnik skorzystał i dokonał zakupu promocyjnego zestawu filtrów do oczyszczacza powietrza Zero Pro, Zero marki Winix w cenie 1 zł, Uczestnik jest zobowiązany, niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanego Produktu promocyjnego odstąpić także od umowy w zakresie zakupionego  promocyjnego zestawu filtrów do oczyszczacza powietrza Zero Pro, Zero marki Winix, którego nabycie w obniżonej cenie było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu Produktu promocyjnego, zgodnie z warunkami i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Rozliczenia podatkowe Nagród przyznanych Uczestnikom w Promocji:
  w przypadku osób fizycznych, wartość świadczenia stanowiącego Nagrodę w Promocji jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387);
  w przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, wartość świadczenia w Promocji stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387).
 11. Uczestnik nie może żądać przekazania Nagrody w innej formie niż przewidziana niniejszym Regulaminem.
 12. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji, w tym prawo do Nagrody, nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

§ 4

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane w trakcie trwania Promocji i nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia Promocji. 
 2. Reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora podany w § 1 ust. 2 Regulaminu z dopiskiem: „Reklamacja”. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub firmę Uczestnika, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom w ich indywidualnej sprawie. 
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni od dnia doręczenia.
 6. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Wniesienie przez Uczestnika reklamacji po terminie wskazanym w powyższym ust. 1, nieuznanie reklamacji nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacja o zmianie Regulaminu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zostanie zamieszczona w Serwisie Promocji. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestnika do daty zmiany Regulaminu, ani pogarszać warunków trwającej Promocji. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Mało korzyści?

Bądź na bieżąco z ciekawymi artykułami, materiałami audio, nowościami oraz ofertami specjalnymi. Nawet, jeśli nie zdecydujesz się teraz, to dzięki dodatkowej wiedz, dokonasz najlepszego możliwego wyboru w przyszłości. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez MWP EUGENIUSZ ŻOCHOWSKI, ul. ks. Stanisława Andrukiewicza 4/32, 15-204 Białystok. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail.

O nas

Firma MWP (MostWantedProducts) została założona w 2010 roku jako jeden z pierwszych profesjonalnych Dystrybutorów urządzeń kategorii Wellness (oczyszczaczy powietrza ) japońskiej marki SHARP.

Kontakt

Logo Vestfrost

Oficjalny dystrybutor

Logo Sharp

Oficjalny dystrybutor

Logo Winix

Oficjalny dystrybutor

Logo Coway

Oficjalny dystrybutor

Logo Ideal

Oficjalny dystrybutor

2010-2021 © MWP (MostWantedProducts) Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Stroniarz.pl